Zarazické hospody 1754

Historické fotografie z archívu Vladimíra Groše


 

Pálenice/054

Dnes dole psaného datum jest Wíth Peter-
želka za Šenkýře, na Dům Šenkovní neb
Hospodu Panskou Zarazickou přijati, kterů
jemu na jeden Rok, totiž od 1.hoJanuary až do
(?) Decembris 1754. následovným způsobem
odevzdána jest, a to sice:

1.“
Povinnen bude On Šenkýř spolu s manželkou
dobrý, chvalitebný a Boha bojný život vésti, zlo-
řečení, hany a sakramentirování jse zdr-
žeti, též domácím, a čeledi svéj zloře-
čiti nedopouštěti, ve víře Římské Kato-
lické samo spasitelne spolu i z manžel-
kou, a dítkami setrvati, pobožnostem jak
v neděli, tak ve svátek sám i taky s doma-
cími obzvláště pak velikonočnej spo-
vědi se přidržovati a tak žádný Exesi které
by proti Božskému neb světskému přikázání
cílili sám, aniž skrze jeho lidi, činiti
se dopouštěti, a za

2.“
Jest jemu Šenkýři ta nad jmenovaná Hos-
poda v celosti z milosti za nechána, a bude
povinnen Palírníkovi Panskému kořalku
skrz celý čas jeho Contractu šenkovati
a s ním Palírníkem spravovati.


3.“
Má a povinnen bude On Šenkýř na oheň /: od
kterého Bůch uchovati ráč :/ aby ani skrze něho
neb ženu jeho, aniž skrze čeládky nepozornost
a nedbalost žádná škoda /: za kterou by těžce
odpovídati musel :/ se nestala, bedlivý pozor
dáti, a tak z téj Hospody ročně Štyry Zlaté Rejnské
čtvrt ročně ale jeden Zl. Rý. = do důchodů
Panských zapláceti, z vyšenkovaného jedný bečky
vína naproti tomu po 1. Rý. 10. Kr. zase jemu
z důchodů poraženo býti má.

4.“
Víno, pivo, které jemu k vyšenkování
vystavené bude, spravedlivě a bez falše
hostům jak domácím tak přes polním
šenkovati, jakož taky,

5.“
Když On Šenkýř bez vína, a piva přes jeden
den býti by měl, a v tom postižen byl, že by
takove svý volně nežádal, ano i taky vinný
a pivní mázy spravedlivý a skrz důchodního
cimentirovanný by se ne vynalezli pokaždý 2.
Moravský Zlatý pokuty, do důchodů Panských
složiti, a tak jednomu každému spravedli-
vou míru dle prostých Patentů nalívati
povinnen bude, a za


6.“
Hostům nechť oni z prostého neb vysokého stavu
jsou v hospodě jim pilně s uctivostí sloužiti,
a má vždy zlořečeny, hany a bitkám předechá-
zeti, a tak žádnému necht on kdo chce
něco zlého trpěti, a neb učiniti dopustiti,
obzvláště co by se cti, a dobrého jména
tejkalo, aniž taky podezřelí lidé dle pros-
tých Císař. Patentů přidržovati, nýbrž
kdyby nějaký takový zlý, a podezřelý člověk
se vynalezl, jeho i hned při Vrchnosti, aneb
u představeného oficíra bez prodlení udati, a ozná-
míti, pročež

7.“
Je puncto o desíti hodinách, večer hospoda od všech
hostů krom přes polních, který by přenoco-
vati museli zproštěna a beze vší muziky neb kři-
ku zavřena býti má.

8.“
Za Panský vystavené víno, hned po vy-
šenkování ½ bečky bude povinen peníze
do důchodů v celosti odevzdati, vystavené pivo
pak ale má bejt povinen každou bečku i hned
z pivovara vzatou zaplatiti, a žádným
způsobem do nějakých dluhů se nedopou-
štěti, pročež také pro hypotéku podstavuje
on Šenkýř spolu se svou ženou štěpniců
na všeliků svobodnou jmající a ostatní
svou mohovitost, co koliv on nyní má, a míti
bude,

9.“
A posledně bude On Šenkýř vejš jmenova-
ný tyto zřízené puncta bedlivě, a náležitě
pozorovati, i také dle Inventáře jemu
při téj hospodě odvede inventární a hospo-
dářské věci náležitě, a v dobrém stavu za-
chovati, tak aby při odchodu svým pak při-
jal, zaséj odvésti mohl, neb sice co by se zka-
zený a skrz nedbanlivost jeho porušený vynalezlo
i hned ze svého vlastního zpraviti, a neb zaplati-
ti musí, a povinnen bude. Pro lepší téhož viéru,
a ujištění jest tento Contract s podepsáním daný

Veselí dne 1.ho January 1754.
Franz Chorinský
Wít Petrželka

Pálenice/053

Já níže podepsanej přiznávám tímto Re-
versem, že naproti mně od Milostivéj
Vrchnosti Milostivě Conerrirovaného
Šenku Zarazického pro ujištění Milostivé
Vrchnosti a jejich důchodů, dybych v svým
čase za vyšenkovaný Panský truňk
v restě pozůstával, mou ve všelikých grun-
tech dle Protokolu Sub. W. 117. mající
štěpnicu, která jest šacovaná za
40. Rý. z vědomím a danou vůlí méj
manželky, jsem zastavil a ve Fondt
vložil, takovým způsobem dybych na
takovým šenku do nejakých důchoden-
ských Restů v padl a jináče Solvendo
nebyl takový dluhy spokojiti a zapla-
titi, že Mil. Vrchnost vidí tů moc
a právo míti má takovou štěpnicu
k svéj straně přitáhnouti, a nebo
plus oferenti prodati a sebe zaplatiti.
Stalo se ve Veselím dne 1.ho January
v 1754.

Wíth Petrželka