Víceúčelové sportovní hřiště

Architektonicko-stavební řešení

Zpevněná plocha – SO 01

Zpevněná plocha pro víceúčelové sportovní hřiště bude o vnějších rozměrech 22×40 m. Plocha bude ohraničena obrubníkem. Povrch plochy bude umělá tráva třetí generace na zhutněné konstrukční vrstvě z kameniva. Plocha bude založena na geotextílii a bude vodě propustná Dále na ploše budou osazeny kotvící prvky sloupů jednotlivých druhů sportu (malá kopaná, volejbal, tenis). Na ploše budou vyznačeny dělící čáry (značení) jednotlivých druhů sportů.

Celková plocha 880 m2.

Přípojka el. energie – SO 02

Přípojka el. energie je navržena jako zemní a to podél místní komunikace s napojením na stávající rozvaděč PRIS který je před šatnami fotbalového klubu. Přípojka je vedena zemním kabelem do prostoru nové zpevněné plochy. Zde je ukončena v rozvaděči měřením s elektroměrem.

Délka přípojky je cca 120 m.

Přístupový chodník – SO 03

Přístupový chodník napojuje stávající místní komunikaci se sportovištěm. Kryt chodníku je ze zámkové dlažby do hutněného kameniva. Chodník je vždy po stranách ukončen obrubníkem. Součástí chodníku je zpevněná plocha pod dřevěným přístřeškem s posezením a dřevěným domečkem pro uskladnění sportovního nářadí. Zpevněné plochy pod přístřeškem a posezením budou taktéž ze zámkové dlažby do hutněného kameniva.

Celková plocha chodníku 70,00 m2. Plocha posezení a zázemí 78 m2.

Osvětlení a areálový rozvod el.energie – SO 04

Sportovní plocha bude osvětlena to čtyřmi sloupy (v každém rohu plochy). Výška sloupů bude cca 12 m. na každém sloupu bude instalován 1 ks svítidla o příkonu 2 kW pro osvětlení plochy na požadovaných 300 lux.

Přípojení sloupů bude provedeno zemním kabelem. Dále bude rozvod el. energie proveden tak, aby v prostoru hlavního rozvaděče byla možnost napojení případných dalších el. spotřebičů.

Celková délka rozvodů cca 250 m

Oplocení – SO 05

Oplocení bude provedeno ze svařovaného pletiva typu EURO Standard do výšky 4 m do ocelových sloupků DN102/4. Sloupy budou pozinkovány. Do výšky 1,2 m bude oplocení provedeno z dřevěného bednění.

Celková délka oplocení 139 m.

hřiště

PDF ke stažení:
pdf Situace_C02 | Hriste_plochy_dwg_Model